Vastbouw b.v., gevestigd aan Spoelerstraat 27461 TW Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoalsweergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:https://www.vastbouw.nlSpoelerstraat 27461 TW Rijssen+31(0)548 – 53 99 99Persoonsgegevens die wij verwerkenVastbouw b.v. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ofomdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Voor- en achternaam- Adresgegevens- Telefoonnummer- E-mailadres- Gegevens over uw activiteiten op onze website- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijfonderdeel is van een advertentienetwerk)- Internetbrowser en apparaat typeBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerkenOnze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekersdie jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnenechter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aanbetrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat ergegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er vanovertuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld overeen minderjarige, neem dan contact met ons op viainfo@vastbouw.nl,dan verwijderen wij dezeinformatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkenVastbouw b.v. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnenvoeren- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (bijvoorbeeld start verkoop)Hoe lang we persoonsgegevens bewarenVastbouw b.v. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens tot de verkoopvan ‘de 6 van Amstelveen’ is voltooid.Delen van persoonsgegevens met derdenVastbouw b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien ditnodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijkeverplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij eenbewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging envertrouwelijkheid van uw gegevens. Vastbouw b.v. blijft verantwoordelijk voor dezeverwerkingen.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenVastbouw b.v. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een kleintekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser vanuw computer, tablet of smartphone. Vastbouw b.v. gebruikt cookies met een puur technischefunctionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uwvoorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websitegoed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uwsurfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies entoestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geencookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via deinstellingen van uw browser verwijderen.Zie voor een toelichting:https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerdersen/of de sociale media-bedrijven.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderenU heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in tetrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vastbouwb.v. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoekkunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naaru of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uwpersoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerkingvan uw persoonsgegevens sturen naarinfo@vastbouw.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van

uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer enBurgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snelmogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.Vastbouw b.v. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienenbij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligenVastbouw b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passendemaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking enongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goedbeveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onzeklantenservice of viainfo@vastbouw.nl